You are here >   NOVOSTI

 

Informativni portal Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije
Sukladno članku 31. alineji 10. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07. i 38/09.) (djelatnost Zavoda obuhvaća osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže) Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije izradio je informativni portal o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina Dubrovačko-neretvanske županije, počevši od Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, preko svih Prostornih planova uređenja Gradova/Općina.   >opširnije... 

 

Odluka o izradi CIDUPU  "Poduzetničke zone" Vela Luka

Na temelju članka 88. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98119, dalje u tekstu: Zakon o prostornom uređenju), Upravni odjel za
gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Općine Vela Luka obavještava
javnost daje Općinsko vijeće Općine Vela Luka donijelo Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
„Poduzetničke zone" Vela Luka za promjenu trasa planiranih cesta (Sl.gl. Općine Vela Luka br. 13/22)
>opširnije...

 

Konferencija o uvođenju eura

U srijedu 03, kolovoza, u studenskom domu Dubrovnik, održana je  Konferencija o uvođenju eura.
Konferecija je bila konciprana kao uvod za pripreme općina, gradova, županije i proračunskih korisnika za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Stručnjakinje  Ministarstva financija Danijela Stepić, glavna državna rizničarka Ministarstva financija te Hana Zoričić i lvana Žepić, načelnice sektora objasnile su postupak i hodogram uvođenja eura u RH. Konferenciji su  prisustvovali i djelatnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ Hrvoje Glavor i Nikola Karaman.

 

Javna rasprava o Prijedlogu II.CIDPPUO Konavle i IDUPU "Zračna luka Čilipi 1"

Općina Konavle objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana II.CIDPPUO Konavle i IDUPU "Zračna luka Čilipi 1" koja će trajati 8 dana, od 02. kolovoza 2022.g. do 10. kolovoza 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat. Javno izlaganje održati će se 02. kolovoza 2022.g. u prostorijama Općine Konavle, Trumbićev put 7, 20210 Cavtat, s početkom u 10:00 sati.  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "TL Punta Zaglav"
Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 31. Statuta Općine Smokvica (Sl.gl. Općine Smokvica 3/09,22/13,6/18 i 5/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ (KLASA:351-01/21-01/67,URBROJ:2117/1-09/2-21-10 od 27.prosinca 2021.g.) o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene i Odluke kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja UPU "TL Punta Zaglav" na okoliš (KLASA:351-03/22-01/01,URBROJ:2138/04-02-22-18 od 24.veljače 2022.g.), Općinsko vijeće Općine Smokvica na 5.sjednici održanoj 23.svibnja 2022.g. donijelo je Odluku o izradi UPU "TL Punta Zaglav">opširnije...

 

Donesene IDPPUO Smokvica

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19., 98/19), članka 31. Statuta Općine Smokvica (Sl.gl. Općine Smokvica, br. 03/09., 22/13., 06/18. i 05/21.), a u skladu s odredbama Odluke o izradi IDPPUO Smokovica (Sl.gl. Općine Smokvica, br. 12/18.) nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA:350-02/20-11/34,URBROJ:531-06-01-02/06-22-8 od 13.travnja 2022.g.) Općinsko vijeće Općine Smokvica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2022 g. donijelo je Odluku o donošenju IDPPUO Smokvica.  >opširnije...

 

Donesen UPU "Pržine 2"

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članaka 17. i 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ broj 1/21) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar „Pržine“ („Neretvanski glasnik“ broj 2/20), Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Pržine 2".  >opširnije...

 

Odluka o stavljanju izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine"
Na temelju članaka 109., 113. i 198.Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članaka 17. i 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ broj 01/21) te Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „Pržine 2“ i stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar „Pržine“ („Neretvanski glasnik“ broj 02/20), Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj 21. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambeno-poslovni kompleks i pastoralni centar Pržine“.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen koja će trajati 30 dana, od 24.lipnja 2022.g. do 23.srpnja 2022.g. Javno izlaganje održati će se 24.lipnja 2022.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 12:30, 13:00 i 13:15 sati.

 

Odluka o izradi UPU "Vilinovac"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 01/21) Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi UPU "Vilinovac".  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU "Desna obala"

Na temelju članka 86. i članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Metkovića (Neretvanski glasnik, br. 01/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj VII. Sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine donijelo je Odluku o izradi UPU "Desna obala".  >opširnije...

 

Odluka o izradi III. IDPPUG Metković

Na temelju članka 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. i 98/19.) i članka 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 01/21) Gradsko vijeće Grada Metkovića na VII. Sjednici održanoj dana 21. lipnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi III.IDPPUG Metković.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu UPU Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone Dubravica
Grad Metković objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU Poslovne zone Dubravica i stavljanju izvan snage DPU Poslovne zone Dubravica koja će trajati 30 dana, od 15.lipnja 2022.g. do 14.srpnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen javni uvid u zgradi gradske uprave Grada Metkovića, II. kat, Stjepana Radića 1 u Metkoviću, svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 i od 13:00 do 14:00 sati. Javno izlaganje održati će se 24.lipnja 2022.g. u dvorani Galerije GKS u ulici Stjepana Radića u Metkoviću, s početkom u 10 sati.

 

Završna konferencija projekta WINTER MED

21.lipnja 2022.g., u Studentskom domu u Dubrovniku, u organizaciji Regionalne agencije DUNEA, održana je završna konferencija projekta WINTER MED kojemu je glavni cilj razvoj održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine.Konferenciju su otvorili župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić i ravnateljica Regionalne agencije DUNEA, Melanija Milić.  >opširnije...

 

Javna rasprava o Prijedlogu V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen

Grad Opuzen objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana V.IDPPUG Opuzen, stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu i stavljanju izvan snage dijela DPU II. faze poslovne zone Opuzen koja će trajati 7 dana, od 05.lipnja 2022.g. do 12.lipnja 2022.g. Javno izlaganje održati će se 08.lipnja 2022.g. u Gradskoj vijećnici, u Gradu Opuzenu, Trg kralja Tomislava 1, s početkom u 14 sati.

 

Predstavljanje Zavoda za prostorno uređenje DNŽ studentima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovao je prezentacijom u predstavljanju djelatnosti Dubrovačko-neretvanske županije, njenih odjela i institucija u sklopu razvoja i provedbe stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojeg je organizirala Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.  >opširnije...

 

Završna konferencija projekta WINTER MED na otoku Rhodes, Grčka

Na Rodosu, u hotelu Rodos Palace Resort, od 31. svibnja 2022.g., održana je Završna konferencija projekta WINTER MED (Final Project and Capitalisation Event) na kojem su sudjelovali predstavnici Regionalne agencije DUNEA i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije, te predstavnica stručnog izrađivača SASK Atelier iz Zagreba.  >opširnije...

 

Evidentiranje posebnog pravnog režima kao
doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

U petak, 03. lipnja u prostorijama "Stare skule" u Goveđarima  održana je prezentacija i javni uvid aktivnosti projekta Državne geodetske uprave u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“. Ciljevi projekta su evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima, stvaranje preduvjeta za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima te doprinošenje jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije. Sastanku su prisustvovali djelatnici zavoda Iva Knego i Nikola Karaman.

 

Projekt ERAS - Prezentacija  dobre prakse volonterstva u zaštiti okoliša
U prostorijama IUC-a, 01. lipnja Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai, u sklopu projekta ERAS u okviru programa Europa za građane,predstavila je  pozitivan primjer uključivanja dionika i javnostu u zaštitu okoliša. Glavni cilj ERAS projekta je dugoročno partnerstvo trinaest gradova iz trinaest različitih zemalja u cilju poboljšanja uvjeta za razvoj volonterstva u partnerskim zemljama i širom Europe. Održana je prezentacija primjera kako je u Portugalu, općina Lousada, uz suradnju akademije, vlasti i civilnog sektora potaknut razvoj volonterstva u očuvanju okoliša, međugeneracijske solidarnost i građanske znanosti. Predstavljanju inicujative nazočili su  i djelatnici Zavoda Iva Knego i Nikola Karaman.

 

Odluka o izradi II. IDPPUO Zažablje

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i članka 28. Statuta Općine Zažablje (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 6/13.), Općinsko vijeće Općine Zažablje na 6. sjednici, održanoj 09. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zažablje.  >opširnije...

 

Donesen UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati

Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 39/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl. gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), temeljem suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA:350-02/20-13/48 URBROJ:531-06-1-1-20-5 od 30.rujna 2020.g., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022.g., donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog naselja za branitelje na Nuncijati.  >opširnije...

 

Konferencija o prostornom planiranju agrosolarnih elektrana u Hrvatskoj
26. svibnja 2022.godine u Zagrebu održana je prva konferencija posvećena agrosolarnim elektranama, inovativnom pristupu korištenja energije sunca kojim se stvara sinergija poljoprivredne i energetske proizvodnje. NEOEN i IRES ekologija organizirali su konferenciju da bi prenijeli znanje i iskustva primjene agorosolara iz drugih zemalja te prikazali učinak na poljoprivredu koji, kod nekih poljoprivrednih kultura, rezultira i povećanjem prinosa. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede (MPS), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI) te 20 županijskih zavoda za prostorno uređenje.  >opširnije...

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. IDPPUG Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 3/13 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Opuzena na XII. sjednici održanoj 17. svibnja 2022. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. IDPPUG Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu.  >opširnije...

 

Odluka o izradi V. IDPPUG Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 3/13 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Opuzena na X. sjednici održanoj 30. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena i stavljanju izvan snage DPU poslovne zone II u Opuzenu.  >opširnije...

 

Odluku o izradi IDUPU "Radeljević-Liberats" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika
Na temelju članaka 86.,89.,113.,198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 2/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ KLASA:351-01/22-01/16,URBROJ:2117-09/2-22-06 od 11. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Liberats" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika.  >opširnije...

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke izradi IDPPUG Dubrovnika, IDGUP Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage dijela UPU "Radeljević-Libertas"
Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog plana uređenja Grada Dubrovnika te stavljanju izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja "Radeljević-Libertas".  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDDPU "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi IDPPUG Dubrovnika i IDGUP Grada Dubrovnika
Na temelju članaka 86., 89., 113. i 198. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ KLASA:351-01/22-01/38,URBROJ:2117-09/2-22-02 od 19. travnja 2022., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika..  >opširnije...

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje"

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje".  >opširnije...

 

Tematska sjednica Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata
U organizaciji Odbora za urbanizam, 24. svibnja 2022.g. u Zagrebu, održana je tematska sjednica Odbora na kojoj su osim članova odbora sudjelovali i Danijel Meštrić, ravnatelj Uprave za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju MPGI-a, Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj MPGI-a, Lidija Škec, Zavod za prostorni razvoj MPGI-a, Hildegard Auf-Franić, predsjednica Savjeta za prostorni razvoj MPGI-a, Tihomir Jukić, član Savjeta za prostorni razvoj MPGI-a, Rajka Bunjevac, predsjednica HKA-a, članovi Odbora za zakonodavstvo HKA-a i predstavnici poduzeća koja rade na pilot projektima novog sustava e-planovi editor.  >opširnije...

 

12. Susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj
Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije organizirao je u Splitu, 18. do 20. svibnja 2022. godine tradicionalni 12. susret jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Svrha ovog susreta je jačanje suradnje jadranskih županijskih zavoda za prostorno uređenje kroz izmjenu iskustava u promišljanjima i stručnim rješenjima različite problematike s kojima se susreću u obavljanju djelatnosti prostornog uređenja, a osobito u dijelu koji je specifičan za obalni prostor.  >opširnije...

 

WINTER MED Partnerski sastanak u Palma de Mallorci

U španjolskom gradu Palma, 25. i 26. travnja 2022.g., održan je partnerski sastanak projekta WINTER MED na kojem su sudjelovali predstavnici Regionalne agencije DUNEA i Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije. Na sastanku su projektni partneri predstavili postignute rezultate u provedbi projektnih aktivnosti te su dogovoreni daljnji koraci za komunikacijske aktivnosti te prijenos projektnih rezultata.  >opširnije...

 

Odluka o izradi UPU naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica

Na temelju članka 86. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Sl.gl. Grada Dubrovnika, br. 02/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije KLASA:351-01/21-01/74, URBROJ:2117/1-09/2-21-02 od 17. rujna 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022.g., donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Zaton Mali I na predjelu Bunica.  >opširnije...

 

Znanstveno-stručni simpozij Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja

03. i 04.svibnja. 2022.g. u Dubrovniku je otvoren znanstveno-stručni simpozij Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja. Sam skup okupio je 50-ak stručnjaka i znanstvenika koji na dvodnevnom simpoziju prezentiraju rezultate istraživanja, smjernice i upute u slučajevima dviju najvećih ugroza za šire dubrovačko područje>opširnije...

 

Donesen UPU zone ugostiteljsko turističke namjena Ušće T3 u Pločama

Na temelju članka 89., stavak 3. i članaka 109. - 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča, broj 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), Gradsko vijeće Grada Ploča, na 9. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke namjene Ušće T3 u Pločama.  >opširnije...

 

Donesene CIDPPUG Ploče (Ušće)

Na temelju članka 89., stavak 3. i članaka 109.-l13. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) i članka 39. Statuta Grada Ploča (Sl.gl. Grada Ploča, br. 14/09, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), Gradsko vijeće Grada Ploča, na 9. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine, donijelo je Odluku o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ploča.  >opširnije...

 

Donesene IV. IDPPUG Opuzen

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Opuzena (Službeni glasnik Grada Opuzena, 3/13), Gradsko vijeće grada Opuzena, na IX. sjednici održanoj dana 7. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o donošenju IV. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Opuzena.  >opširnije...

 

Druga radionica u sklopu projekta ADRIACLIM

Druga radionica s dionicima Interreg Italy-Croatia ADRIACLIM se održala 20.travnja 2022. u prostorijama DVD Slano u općini Dubrovačko primorje. Predstavljeni su rezultati provedenih istraživanja (istraživanje fizikalno-kemijskih čimbenika klimatskih promjena u području), vizija područja, strategija te mjere i akcije za postizanje ciljeva. Održan je rad u grupama u kojima se detaljnije raspravljalo o navedenim temama. Na kraju radionice je svaka grupa prezentirala svoje zaključke, te su odabrana područja i teme koji su najveći prioriteti na ovom području. Radionici su prisustvovali predstavnici Zavoda Nikola Karaman i Daniel Jokić.

 

Dani arhitekata 6.0; 07. – 09. travnja 2022.g. u Dubrovniku

Nastavljajući tradiciju Dana arhitekata kao centralnog mjesta gdje se prezentiraju i raspravljaju značajne teme za rad arhitekata u Hrvatskoj i okruženju Europskog gospodarskog prostora pa i šire, Dane arhitekata 6.0 Hrvatska komora arhitekata organizirala je u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata s nastojanjem objedinjavanja struke i tema važnih za nju.  >opširnije...

 

Donesene (I.) IDUPU naselja Blace

Na temelju članka 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Slivno (Neretvanski glasnik, 4/09 i Općinski glasnik, 1/13, 1/18 i 1/21) Općinsko vijeće Općine Slivno na svojoj VI. sjednici održanoj 14. ožujka 2022. godine donijelo je Odluku o donošenju IDUPU naselja Blace.  >opširnije...

 

Odluka o izradi IDPPUO TRPANJ

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 30. Statuta Općine Trpanj (Sl.gl. DNŽ br. 06/13., 14/13., 07/18., 11/19.-pročišćeni tekst, 07/20., 04/21.), po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove DNŽ (KLASA:351-01/21-01/86,URBROJ:2117-09/2-22-10, od 18. sijećnja 2022.g.), Općinsko vijeće Općine Trpanj na 5. sjednici, održanoj 11.ožujka 2022.godine, donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Trpanj.  >opširnije...

 

Ponovljena Javna rasprava o Prijedlogu plana UPU "Pržine 2" i stavljanje izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine"
Grad Metković objavljuje Ponovljenu Javnu raspravu o Prijedlogu plana UPU "Pržine 2" i stavljanje izvan snage DPU "Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine" koja će trajati 15 dana, od 25.ožujka 2022.g. do 08.travnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 sati i od 13:00 do 14:00 sati u zgradi gradske uprave Grada Metkovića, II. kat, u ulici stjepana Radića 1 u Metkoviću. Javno izlaganje održati će se 06.travnja 2022.g. u dvorani Galerija GKS u ulici Stjepana Radića u Metkoviću, s početkom u 14:00 sati. 

 

Planiranje koridora željezničke infrastrukture u prostornim planovima na području pet županija
U šibenskom Adriatic Business Centru – ABC Šibenik, Javnoj ustanovi Razvojne agencije Šibensko-kninske županije održan je, u četvrtak 17. ožujka 2022. godine, sastanak na temu planiranja mreže pruga velikih učinkovitosti u prostornim planovima na području Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije.Sastanku su prisustvovali ravnatelji Zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije i Dubrovačko-neretvanske županije te predstavnici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukture>opširnije...

 

Sastanak MINGOR s predstavnicima Zavoda vezano uz provedbu Zakona o tržištu električne energije
Dana 01. ožujka 2022. godine, u organizaciji Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, održan je on line sastanak s ravnateljima /predstavnicima Županijskih zavoda za prostorno uređenje, vezano uz provedbu Zakona o tržištu električne energije, a s obzirom da je istim određeno da se javni natječaj za dodjelu energetskog odobrenja kojega provodi Ministarstvo može provoditi za prostore koji su u prostornim planovima planirani za gradnju proizvodnih postrojenja, a o čemu će, prije pokretanja postupka odlučivanja, Ministarstvo ishoditi mišljenje od jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.  >opširnije...

 

Radionica Integralna zaštita i revitalizacija povijesnih naselja u krajolicima otoka Korčule i Mljeta

U sklopu projekta WINTER MED Regionalna agencija DNŽ – DUNEA, 24.veljače 2022. godine u 11:00 sati održala je on-line radionicu za donositelje odluka na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi im predstavila “Transnacionalnu cjelogodišnju turističku strategiju za destinacije na mediteranskim otocima“ i projekt WINTER MED.  >opširnije...

 

Terensko snimanje naselja Žrnovo na Korčuli

Dana 18. veljače 2022.g. na terenskom radu djelatnici Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije: Nikola Karaman, Sanja Šaut i Daniel Jokić proveli su snimanje iz zraka naselje Žrnovo na Korčuli, kao i obilazak i fotografiranje vizura naselja. Snimanje je obavljeno u svrhu EU projekta WINTER MED.

 

Radionica za lokalno stanovništvo na otoku Korčuli (Korčula, Vela Luka) u sklopu projekta WINTER MED
Dana 16. veljače 2022. godine Regionalna agencija DUNEA  u sklopu projekta WINTER MED organizirala je radionice na otoku Korčuli u gradu Korčuli i mjestu Vela Luka. Svrha radionice je bila podizanje svijesti o vrijednosti očuvanih kulturno-povijesnih cjelina i očuvane povijesne i tradicijske arhitekture kao i naslijeđenih kulturnih krajolika, te potrebi kvalitetne obnove i gradnje u duhu tradicije i njihovom značaju za gospodarstvo i održivi turizam. Prisustvovali su i predstavnici Zavoda za prostorno uređenje DNŽ; Marina Oreb, Barbara Savin i Daniel Jokić.  >opširnije...

 

Radionica za lokalno stanovništvo na otoku Mljetu (Babino Polje) u sklopu projekta WINTER MED
Dana 15. veljače 2022. godine Regionalna agencija DUNEA  u sklopu projekta WINTER MED organizirala je radionicu na otoku Mljetu u Domu Kulture naselju Babino Polje. Svrha radionice je bila podizanje svijesti o vrijednosti očuvanih kulturno-povijesnih cjelina i očuvane povijesne i tradicijske arhitekture kao i naslijeđenih kulturnih krajolika, te potrebi kvalitetne obnove i gradnje u duhu tradicije i njihovom značaju za gospodarstvo i održivi turizam. Na radionicama su sudjelovale i predstavnice Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije Marina Oreb i Barbara Savin.  >opširnije...

 

Prva radionica za izradu plana prilagodbe aktualnim klimatskim promjenama za pilot područje uvale Slano, u sklopu EU projekta AdriaClim
15.02.2022.g., u prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Dubrovačko primorje u Slanome, održana je radionica u kojoj je dionicima predstavljen preliminarni dokument u kojem su sadržana najvažnija pitanja koja se tiču klimatskih promjena na pilot području uvale Slano u sklopu EU projekta AdriaClim. Radionici su prisustvovali predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, Općine Dubrovačko primorje i Zavoda za prostorno uređenje DNŽ.

 

Terenski rad i prikupljanje podataka u sklopu izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

U provedenom terenskom radu 10. veljače 2022.g. djelatnici Zavoda za prostorno uređenje; Hrvoje Glavor, Nikola Karaman i Iva Knego Šoletić, snimili su fotografije visoke rezolucije izgradnje građevinskih područja u Nacionalnom parku Mljet u svrhu izrade Prostornog plana.  >opširnije...

 

Donesene Ograničene IDPPUG Ploče
Na temelju odredbe članka 198. Zakona o prostorom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), članka 39. Statuta Grada Ploča (Sl. gl. Grada Ploča, br. 14/9, 3/12, 1/13, 3/17, 1/18, 5/20 i 6/21), a u skladu s odredbama Odluke o izradi ograničenih IDPPUG Ploče (Sl.Gl. Grada Ploča 2/18, 1/20), nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva prostoroga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Klasa:350-02/21-11/29, Urbroj: 531-06-01-02/05-21-6 od 23.prosinca 2021.g.), Gradsko vijeće Grada Ploča na svojoj 7.sjednici održanoj dana 30.prosinca 2021.g donosi Odluku o donošenju ograničenih IDPPUG Ploče.  >opširnije...

 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Mljet za razdbolje od 2014. do 2021. godine

Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 37. stavak 1. točka 23. Statuta Općine Mljet (Sl.gl. Općine Mljet, br. 02/21. i 05/21.-isp), Općinsko vijeće Općine Mljet na svojoj 8. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2022. godine donijelo je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Mljet za razdoblje od 2014. do 2021. godine>opširnije...

 

Radionica za izradu Plana upravljanja za zaštićena područja
i područja ekološke mreže Konavle (PU 6109)


27.01.2022.g., u Domu kulture Čilipi održana je treća radionica za dionike s ciljem izrade Plana upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže Općine Konavle (PU 6109). Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Općine Konavle, Hrvatskih šuma, Hrvatskog biospeleološkog društva, dionici prostora, stručnjaci angažirani za vođenje i facilitaciju radionice Udruge Sunce te predstavnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Radionica za izradu Plana upravljanja Pelješac (PU 6147) i Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014)
19. siječnja 2022. godine, u Zadružnom domu Janjina održana je radionica za izradudvaju planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže: Plan upravljanja Pelješac (PU 6147) i Plana upravljanja Srednjedalmatinski otoci i Pelješac (PU 7014). Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, Općine Janjina, Općine Trpanj, DVD-a Janjina, Hrvatskog lovačkog saveza, udruge Mala sirena, lokalne zajednice, vanjski stručnjaci angažirani za vođenje i facilitaciju radionice te djelatnik Zavoda za prostorno uređenje Dubrovačko-neretvanske županije.

 

Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje Javni uvid u Prijedlog Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve koji će trajati od 29. prosinca 2021.g. do 28. siječnja 2022.g. U tom razdoblju, javni uvid može se obaviti svakog radnog dana od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ - Izdvojeni ured Opuzen, Zrinsko Frankopanska 1, 20355 Opuzen (1.kat.). Javno izlaganje održati će se dana 13. siječnja 2022.g. u Gradskom kulturnom središtu Metković, Ulica Stjepana Radića 1, 20350 Metković, s početkom u 11:00 sati.

 

Javna rasprava o prijedlogu UPU GZ Žukovac

Općina Mljet objavljuje  Javnu raspravu o prijedlogu UPU GZ Žukovac u trajanju od 30 dana, od 10. siječnja do 09. veljače 2022. godine. Javno izlaganje održat će se 19. siječnja s početkom u 13:00 sati u prostorijama Doma kulture Zabrežje u Babinom Polju, uz predočenje Covid potvrde. Javni uvid u prijedlog Plana moguć je u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mljet, Zabrežje 2, 20255 Babino Polje svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati, na mrežnoj stranici Općine Mljet (www.opcinamljet.com.hr) te u Informacijskom Sustavu Prostornog Uređenje.

 

Javna rasprava o Prijedlogu plana IDPPUO Orebić

Općina Orebić objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Orebić koja će trajati 30 dana, od 21.prosinca 2021.g. do 19.siječnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 09:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Orebić, Obala pomoraca 24, Orebić. Javno izlaganje održati će se 18.siječnja 2022.g. u prostorijama Općine Orebić, velika dvorana, Obala pomoraca 24, Orebić, s početkom u 10:00 sati, uz predočenje Covid potvrde.

 

Javna rasprava o Prijedlogu plana IDPPUO Ston

Općina Ston objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu plana IDPPUO Ston koja će trajati 30 dana, od 13.prosinca 2021.g. do 12.siječnja 2022.g. U tom razdoblju biti će omogućen Javni uvid svakim radnim danom od 08:00 do 12:00 sati u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston. Javno izlaganje održati će se 10.siječnja 2022.g. u prostorijama Općine Ston, Trg kralja Tomislava 1, Ston, 20230 Ston, s početkom u 10:00 sati, uz obavezno predočenje Covid potvrde.

 

NOVOSTI 2021. godine

Arhiva novosti 2021. godine.>opširnije...

 

NOVOSTI 2020. godine

Arhiva novosti 2020. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2019. godine

Arhiva novosti 2019. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2018. godine

Arhiva novosti 2018. godine.  >opširnije...

 

NOVOSTI 2017. godine

Arhiva novosti 2017. godine>opširnije...

 

NOVOSTI 2016. godine

Arhiva novosti 2016. godine.   >opširnije...

 

NOVOSTI 2015. godine

Arhiva novosti 2015. godine.   >opširnije...

   Login