You are here >   BASTINA > eupr_bast-mimara

 


Simpozij i panel rasprava - Baštinski sustavi i prostorno planiranje


Na inicijativu i u suradnji s Odborom za krajobraznu arhitekturu Hrvatske komore
arhitekata, Zavod za prostorno uređenje predstavio je rezultate EU projekta
IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora “Baština - pokretač razvoja”
Zajedničke prekogranične aktivnosti u primjeni novih metodologija na zaštiti i upravljanju
prirodnom i kulturnom baštinom na području Dubrovnika i Boke Kotorske.
Inicijativa  za organiziranje simpozija je proizašla iz profesionalnog interesa Odbora za krajobraznu arhitekturu da stručnoj javnosti predstavi rezultate Projekta te otvori stručnu raspravu i dijalog o danas vrlo aktualnoj temi vrjednovanja krajobraza koja je iscrpno istražena u okviru projekta. Obveza je to koja proizlazi iz Konvencije o EU krajobrazima/Europske konvencije o krajobrazu.Također se želi promovirati EU povelja o prostornom planiranju i Procjena utjecaja na kulturnu baštinu za znamenitosti svjetske baštine tzv. HIA.
Panel rasprava u sklopu simpozija dala je i stručni komentar  na rezultate projekta, a sudionici simpozija bili su stručnjaci s referencama na području vrjednovanja krajobraza kao baštine te predstavnici institucija koje u okviru svog djelovanja pokrivaju
predmetnu tematiku.Panel raspravu vodila je mr.sc. Vesna Koščak-Miočić-Stošić, a panelisti su bili:

dr.sc. Biserka Bilušić-Dumbović, pročelnica Konzervatorskog odjela u Rijeci, Ministarstva
kulture;

dr.sc. Sanja Gašparović, docentica na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu;
dr.sc. Marić Mara, predstojnica Zavoda za mediteranske kulture u Dubrovniku
Sveučilišta u Dubrovniku;
dr.sc. Ines Hrdalo, viši asistent na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavodu
za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost;
Višnja Šteko, mag.ing.prosp.arch., Voditelj Zavoda za kopnene ekosustave i krajobraz,
Oikon d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju

DOKUMENTI:
- Pozivnica
- Projekt ukratko< natrag...

 

 

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login