You are here >   PROSTORNI PLANOVI > dok86

 

 
Urbanistički plan uređenja naselja Saplunara

Tekstualni dio:

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina
KP 2.a. Prometna i ulična mreža
KP 2.b. Komunalna infrasrukturna mreža
KP 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
KP 4. Način i uvjeti gradnje
   Login