You are here >   dokumenti_2 > dok149

 

 

 
Urbanistički plan uređenja naselja Duba

Tekstualni dio:
Općinski glasnik općine Slivno, br. 6/11.
Odredbe za provođenje
Obrazloženje

Grafički dio:
KP 1. Korištenje i namjena površina    
KP 2.1. Prometna mreža
KP 2.2. Telekomunikacijska mreža
KP 2.3. Energetski sustav
KP 2.4. Vodnogospodarski sustav – vodoopskrba
KP 2.5. Vodnogospodarski sustav – odvodnja otpadnih voda
KP 3.0. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina    
KP 4.1. Oblici korištenja
KP 4.2. Način gradnje
KP 4.3. Uvjeti gradnje
KP 5.0. Zaštita od prirodnih i drugih nesreća

<natrag

 

Dizajn: © martha_lights, programiranje: © GEOdata doo. Sva prava pridržana.

   Login